Muscle Care Bcaa Plus 400 g

74,52 zł brutto

54,52 zł

MUSCLE CARE BCAAP

Nowy produkt

Wybieraj¹c BCAA Plus zyskujesz:
- szybk¹ i efektywn¹ regeneracjê po treningow¹
- wiêksze przyrosty miêniowe
- maksymalne ograniczenie procesów rozpadu bia³ek miêniowych
- szybk¹ odbudowê miêni po treningu
- wiêksz¹ wytrzyma³oæ w czasie æwiczeñ
- redukcja zmêczenia, odbieraj¹cego motywacjê do dzia³ania

Więcej szczegółów

184 Przedmioty

Obniżka! Muscle Care Bcaa Plus 400 g Zobacz większe

Więcej informacji

Doskona³y preparat antykataboliczny stworzony z myl¹ komplexowej regeneracji zaraz po zakoñczonym treningu.* Po³¹czono w nim najskuteczniej przypieszaj¹ce aminokwasy niezast¹pione w budowaniu bezt³uszczowej tkanki miêniowej.

Wybieraj¹c BCAA Plus zyskujesz*:
- szybk¹ i efektywn¹ regeneracjê po treningow¹
- wiêksze przyrosty miêniowe
- maksymalne ograniczenie procesów rozpadu bia³ek miêniowych
- szybk¹ odbudowê miêni po treningu
- wiêksz¹ wytrzyma³oæ w czasie æwiczeñ
- redukcja zmêczenia, odbieraj¹cego motywacjê do dzia³ania

Od¿ywki bia³kowe to podstawa suplementacji osób zawodowo i amatorsko uprawiaj¹cych sport. Dla wszystkich chc¹cych przypieszyæ regeneracjê powysi³kow¹ oraz wp³yn¹æ na tempo przyrostu masy miêniowej polecamy najwy¿szej jakoci suplement diety BCAA PLUS Muscle Care, który oprócz kompleksu aminokwasów rozga³êzionych zawiera tak¿e L-glutaminê.

BCAA PLUS ma postaæ proszku, dziêki czemu mo¿esz ³atwo przygotowaæ od¿ywczy i wp³ywaj¹cy na efektywnoæ treningu napój. Stosuj¹c BCAA PLUS zyskasz nie tylko idealn¹ muskulaturê, ale tak¿e ograniczysz negatywny wp³yw reakcji katabolicznych na Twoje miênie!*
 
Jak dzia³a BCAA PLUS?

BCAA PLUS to niezwykle silna od¿ywka o dzia³aniu anabolicznym i antykatabolicznym, która zapewni Ci szybki i harmonijny rozwój sylwetki.* Dziêki unikalnej kombinacji zestawu kluczowych dla organizmu ka¿dego sportowca niezbêdnych aminokwasów egzogennych, czyli L-leucyny, L-izoleucyny i L-waliny z L-glutamin¹ maksymalnie przypieszysz regeneracjê powysi³kow¹ oraz osi¹gniesz zadowalaj¹ce efekty treningowe w krótkim czasie!
 
Dlaczego warto stosowaæ BCAA PLUS?

BCAA PLUS odznacza siê przede wszystkim wyj¹tkowo korzystnym dla organizmu ka¿dego sportowca sk³adem i zawiera zestaw podstawowych aminokwasów w doskona³ej proporcji. Najwy¿sza jakoæ produktu w po³¹czeniu z idealnie dobranym stosunkiem aminokwasów BCAA i L-glutaminy to gwarancja Twojego sukcesu w sporcie!

Kompleks BCAA sk³ada siê trzech aminokwasów rozga³êzionych, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyæ, wiêc musimy zadbaæ o ich odpowiedni¹ poda¿ poprzez stosowanie w³aciwie skomponowanej diety. Przyjmowanie BCAA to najlepszy z mo¿liwych sposobów na unikniêcie niedoborów L-leucyny, L-izoleucyny oraz L-waliny, czyli aminokwasów, które warunkuj¹ przebieg wielu procesów biologicznych i bezporednio wp³ywaj¹ na procesy syntezy bia³ek oraz skracaj¹ czas potrzeby na regeneracjê i odbudowê bia³ek miêniowych.

W przeciwieñstwie do BCAA, L-glutamina nale¿y do grupy aminokwasów endogennych, które nasz organizm sam syntetyzuje, jednak chc¹c usprawniæ jego dzia³anie nie mo¿emy polegaæ jedynie na efektywnoci procesów biologicznych, gdy¿ L-glutamina spe³nia szereg wa¿nych funkcji.

Niedobory L-glutaminy mog¹ uniemo¿liwiaæ osi¹gnie efektów treningowych aminokwas ten bierze czynny udzia³ w procesach budowania bia³ek miêniowych oraz bezporednio wp³ywa na Twoj¹ formê fizyczn¹, gdy¿ odpowiada za wzrost wytrzyma³oci i redukcjê zmêczenia organizmu!

Stosowanie BCAA PLUS sprawdzi siê w przypadku ka¿dego treningu. Preparat szczególnie doceni¹ osoby pracuj¹ce nad rozwojem muskulatury m.in. zawodnicy sportów si³owych, sylwetkowych oraz si³owo wytrzyma³ociowych, a tak¿e amatorzy sportowego trybu ¿ycia, którym zale¿y na osi¹gniêciu jak najlepszych wyników treningowych i ochronie wypracowanych ju¿ miêni przed degradacj¹ nie tylko w okresie intensywnych treningów, ale tak¿e w okresie redukcji nadmiaru tkanki t³uszczowej.

Po³¹czenie BCAA z L-glutamin¹ pozwoli Ci unikn¹æ zaskakuj¹cy efekt anaboliczny i sprawi, ¿e Twoje miênie zyskaj¹ skuteczn¹ ochronê przed katabolizmem!* Ponadto suplementacja aminokwasów rozga³êzionych w po³¹czeniu z L-glutamin¹ to rezerwowe ród³o energii, po które mo¿e siêgn¹æ Twój organizm w czasie ekstremalnego wysi³ku.

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.

Doskona³y preparat antykataboliczny stworzony z myl¹ komplexowej regeneracji zaraz po zakoñczonym treningu.* Po³¹czono w nim najskuteczniej przypieszaj¹ce aminokwasy niezast¹pione w budowaniu bezt³uszczowej tkanki miêniowej.

Wybieraj¹c BCAA Plus zyskujesz*:
- szybk¹ i efektywn¹ regeneracjê po treningow¹
- wiêksze przyrosty miêniowe
- maksymalne ograniczenie procesów rozpadu bia³ek miêniowych
- szybk¹ odbudowê miêni po treningu
- wiêksz¹ wytrzyma³oæ w czasie æwiczeñ
- redukcja zmêczenia, odbieraj¹cego motywacjê do dzia³ania

Od¿ywki bia³kowe to podstawa suplementacji osób zawodowo i amatorsko uprawiaj¹cych sport. Dla wszystkich chc¹cych przypieszyæ regeneracjê powysi³kow¹ oraz wp³yn¹æ na tempo przyrostu masy miêniowej polecamy najwy¿szej jakoci suplement diety BCAA PLUS Muscle Care, który oprócz kompleksu aminokwasów rozga³êzionych zawiera tak¿e L-glutaminê.

BCAA PLUS ma postaæ proszku, dziêki czemu mo¿esz ³atwo przygotowaæ od¿ywczy i wp³ywaj¹cy na efektywnoæ treningu napój. Stosuj¹c BCAA PLUS zyskasz nie tylko idealn¹ muskulaturê, ale tak¿e ograniczysz negatywny wp³yw reakcji katabolicznych na Twoje miênie!*
 
Jak dzia³a BCAA PLUS?

BCAA PLUS to niezwykle silna od¿ywka o dzia³aniu anabolicznym i antykatabolicznym, która zapewni Ci szybki i harmonijny rozwój sylwetki.* Dziêki unikalnej kombinacji zestawu kluczowych dla organizmu ka¿dego sportowca niezbêdnych aminokwasów egzogennych, czyli L-leucyny, L-izoleucyny i L-waliny z L-glutamin¹ maksymalnie przypieszysz regeneracjê powysi³kow¹ oraz osi¹gniesz zadowalaj¹ce efekty treningowe w krótkim czasie!
 
Dlaczego warto stosowaæ BCAA PLUS?

BCAA PLUS odznacza siê przede wszystkim wyj¹tkowo korzystnym dla organizmu ka¿dego sportowca sk³adem i zawiera zestaw podstawowych aminokwasów w doskona³ej proporcji. Najwy¿sza jakoæ produktu w po³¹czeniu z idealnie dobranym stosunkiem aminokwasów BCAA i L-glutaminy to gwarancja Twojego sukcesu w sporcie!

Kompleks BCAA sk³ada siê trzech aminokwasów rozga³êzionych, których nasz organizm nie jest w stanie sam wytworzyæ, wiêc musimy zadbaæ o ich odpowiedni¹ poda¿ poprzez stosowanie w³aciwie skomponowanej diety. Przyjmowanie BCAA to najlepszy z mo¿liwych sposobów na unikniêcie niedoborów L-leucyny, L-izoleucyny oraz L-waliny, czyli aminokwasów, które warunkuj¹ przebieg wielu procesów biologicznych i bezporednio wp³ywaj¹ na procesy syntezy bia³ek oraz skracaj¹ czas potrzeby na regeneracjê i odbudowê bia³ek miêniowych.

W przeciwieñstwie do BCAA, L-glutamina nale¿y do grupy aminokwasów endogennych, które nasz organizm sam syntetyzuje, jednak chc¹c usprawniæ jego dzia³anie nie mo¿emy polegaæ jedynie na efektywnoci procesów biologicznych, gdy¿ L-glutamina spe³nia szereg wa¿nych funkcji.

Niedobory L-glutaminy mog¹ uniemo¿liwiaæ osi¹gnie efektów treningowych aminokwas ten bierze czynny udzia³ w procesach budowania bia³ek miêniowych oraz bezporednio wp³ywa na Twoj¹ formê fizyczn¹, gdy¿ odpowiada za wzrost wytrzyma³oci i redukcjê zmêczenia organizmu!

Stosowanie BCAA PLUS sprawdzi siê w przypadku ka¿dego treningu. Preparat szczególnie doceni¹ osoby pracuj¹ce nad rozwojem muskulatury m.in. zawodnicy sportów si³owych, sylwetkowych oraz si³owo wytrzyma³ociowych, a tak¿e amatorzy sportowego trybu ¿ycia, którym zale¿y na osi¹gniêciu jak najlepszych wyników treningowych i ochronie wypracowanych ju¿ miêni przed degradacj¹ nie tylko w okresie intensywnych treningów, ale tak¿e w okresie redukcji nadmiaru tkanki t³uszczowej.

Po³¹czenie BCAA z L-glutamin¹ pozwoli Ci unikn¹æ zaskakuj¹cy efekt anaboliczny i sprawi, ¿e Twoje miênie zyskaj¹ skuteczn¹ ochronê przed katabolizmem!* Ponadto suplementacja aminokwasów rozga³êzionych w po³¹czeniu z L-glutamin¹ to rezerwowe ród³o energii, po które mo¿e siêgn¹æ Twój organizm w czasie ekstremalnego wysi³ku.

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.