Real Pharm AAKG 1250mg - 150 tabs

74,52 zł

REAL PHARM AAKTA

Nowy produkt

164 Przedmioty

Real Pharm AAKG 1250mg - 150 tabs Zobacz większe

Więcej informacji

AAKG Real Pharm 150 tabs to najwy¿szej jakoci forma Alfa Ketoglutarenu L-Argininy, skondensowana w ³atwych do po³kniêcia tabletkach o wysokim stê¿eniu 1250mg !!!

Produkt jest zaawansowan¹ form¹ aminokwasu argininy, zapewniaj¹c efektywny przep³yw krwi do miêni, który powoduje w³aciwe ich ukrwienie (tworz¹c uczucie tzw. pompy miêniowej), przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzyma³oci i si³y, przez co zaleca siê stosowanie preparatu przed wysi³kiem.

Dodatkowo jednak stosowanie produktu po wysi³ku wspomaga transport sk³adników od¿ywczych do miêni, przyspieszaj¹c jego regeneracjê i pomagaj¹c w kszta³towaniu wymarzonej sylwetki.

Alfa Ketoglutarenu L-Argniny (AAKG) jest sk³adnikiem pokarmowym maj¹cym bezporedni wp³yw w organizmie na kszta³towanie zwi¹zków wp³ywaj¹cych na budowanie masy miêniowej. Zwi¹zki te szerzej znane jako tlenek azotu i agmatyna znajduj¹ coraz wiêksze uznanie w oczach zarówno profesjonalnych sportowców, jak i osób uprawiaj¹cych sport amatorsko. Dodatkowo mo¿e dzia³aæ energetycznie i poprawiaæ sprawnoæ seksualn¹.

Produkt idealny do stosowania pojedynczo, jak i do ³¹czenia z innymi produktami np. monohydratem kreatyny, czy HMB.

AAKG Real Pharm 150 tabs to najwy¿szej jakoci forma Alfa Ketoglutarenu L-Argininy, skondensowana w ³atwych do po³kniêcia tabletkach o wysokim stê¿eniu 1250mg !!!

Produkt jest zaawansowan¹ form¹ aminokwasu argininy, zapewniaj¹c efektywny przep³yw krwi do miêni, który powoduje w³aciwe ich ukrwienie (tworz¹c uczucie tzw. pompy miêniowej), przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzyma³oci i si³y, przez co zaleca siê stosowanie preparatu przed wysi³kiem.

Dodatkowo jednak stosowanie produktu po wysi³ku wspomaga transport sk³adników od¿ywczych do miêni, przyspieszaj¹c jego regeneracjê i pomagaj¹c w kszta³towaniu wymarzonej sylwetki.

Alfa Ketoglutarenu L-Argniny (AAKG) jest sk³adnikiem pokarmowym maj¹cym bezporedni wp³yw w organizmie na kszta³towanie zwi¹zków wp³ywaj¹cych na budowanie masy miêniowej. Zwi¹zki te szerzej znane jako tlenek azotu i agmatyna znajduj¹ coraz wiêksze uznanie w oczach zarówno profesjonalnych sportowców, jak i osób uprawiaj¹cych sport amatorsko. Dodatkowo mo¿e dzia³aæ energetycznie i poprawiaæ sprawnoæ seksualn¹.

Produkt idealny do stosowania pojedynczo, jak i do ³¹czenia z innymi produktami np. monohydratem kreatyny, czy HMB.