Real Pharm AAKG 300g

85,32 zł

REAL PHARM AAKG3

Nowy produkt

513 Przedmioty

Real Pharm AAKG 300g Zobacz większe

Więcej informacji

AAKG Real Pharm 300g to najwy¿szej jakoci forma Alfa Ketoglutarenu L-Argininy, gwarantuj¹ca odpowiednie osi¹gi. Produkt jest zaawansowan¹ form¹ aminokwasu argininy, zapewniaj¹c efektywny przep³yw krwi do miêni, który powoduje ich w³aciwe ukrwienie (tworz¹c uczucie tzw. pompy miêniowej), przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzyma³oci i si³y, przez co zaleca siê stosowanie preparatu przed wysi³kiem.*

Stosowanie produktu po wysi³ku wspomaga transport sk³adników od¿ywczych do miêni, przyspieszaj¹c jego regeneracjê i pomagaj¹c w kszta³towaniu wymarzonej sylwetki.*

Alfa Ketoglutaren L-Argniny (AAKG) jest sk³adnikiem pokarmowym maj¹cym bezporedni wp³yw w organizmie na kszta³towanie zwi¹zków wp³ywaj¹cych na budowanie masy miêniowej. Zwi¹zki te szerzej znane jako tlenek azotu i agmatyna znajduj¹ coraz wiêksze uznanie w oczach zarówno profesjonalnych sportowców, jak i osób uprawiaj¹cych sport amatorsko. Dodatkowo mo¿e dzia³aæ energetycznie i poprawiaæ sprawnoæ seksualn¹.

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.

AAKG Real Pharm 300g to najwy¿szej jakoci forma Alfa Ketoglutarenu L-Argininy, gwarantuj¹ca odpowiednie osi¹gi. Produkt jest zaawansowan¹ form¹ aminokwasu argininy, zapewniaj¹c efektywny przep³yw krwi do miêni, który powoduje ich w³aciwe ukrwienie (tworz¹c uczucie tzw. pompy miêniowej), przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzyma³oci i si³y, przez co zaleca siê stosowanie preparatu przed wysi³kiem.*

Stosowanie produktu po wysi³ku wspomaga transport sk³adników od¿ywczych do miêni, przyspieszaj¹c jego regeneracjê i pomagaj¹c w kszta³towaniu wymarzonej sylwetki.*

Alfa Ketoglutaren L-Argniny (AAKG) jest sk³adnikiem pokarmowym maj¹cym bezporedni wp³yw w organizmie na kszta³towanie zwi¹zków wp³ywaj¹cych na budowanie masy miêniowej. Zwi¹zki te szerzej znane jako tlenek azotu i agmatyna znajduj¹ coraz wiêksze uznanie w oczach zarówno profesjonalnych sportowców, jak i osób uprawiaj¹cych sport amatorsko. Dodatkowo mo¿e dzia³aæ energetycznie i poprawiaæ sprawnoæ seksualn¹.

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.