Real Pharm Amino Rush - 500g

106,92 zł

REAL PHARM AMIRU

Nowy produkt

74 Przedmioty

Real Pharm Amino Rush - 500g Zobacz większe

Więcej informacji

Amino Rush 500g marki Real Pharm to suplement najwy¿szej klasy, bêd¹cy kompleksowym matrixem aminokwasowym.*

Produkt zawiera bardzo szeroki aminogram, a dziêki pokanej porcji potrafi dostarczyæ organizmowi wszystkich niezbêdnych podczas wysi³ku sk³adników.

W jednej dawce Amino Rush znajdziemy a¿ 5g BCAA, 2 g beta alaniny, 2 g l-cytruliny oraz 2 g l-glutaminy, wsparte tauryn¹, AAKG, betain¹, l-lizyn¹, l-ornityn¹, l-histydyn¹, a tak¿e witaminami C i B6, kwasem alfaliponowym i piperyn¹.

Zafunduj swojemu organizmowi regeneracjê na najwy¿szym poziomie oraz maksymaln¹ wydajnoæ podczas wysi³ku, stawiaj¹c na jedn¹ z najbardziej zaawansowanych formu³ na rynku suplementów.

Produkt nie zawiera zbêdnych domieszek i wêglowodanów, co sprawia go jeszcze bardziej po¿¹danym dla Twojego organizmu.

Dziêki swojej unikatowej formie instant, przygotowanie i spo¿ywanie tego produktu sprawi Ci dodatkow¹ radoæ, a przepyszne, odpowiednio dobrane aromaty zapewni¹ 100%-w¹ satysfakcjê z dokonanego zakupu.

Amino Rush to suplement diety w proszku, przeznaczony zarówno dla profesjonalnych sportowców jak i osób amatorsko uprawiaj¹cych sport, uzupe³niaj¹cy ich dietê w aminokwasy, witaminy, piperynê oraz kwas alfaliponowy.

Witamina C wspomaga tworzenie kolagenu oraz wp³ywa pozytywnie na funkcjonowanie uk³adu nerwowego.

Witamina B6 pozytywnie wp³ywa na metabolizm bia³ek i glikogenu, wspomaga funkcjonowanie uk³adu nerwowego, bierze udzia³ w prawid³owej syntezie cysteiny, zmniejsza zmêczenie.

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.

Amino Rush 500g marki Real Pharm to suplement najwy¿szej klasy, bêd¹cy kompleksowym matrixem aminokwasowym.*

Produkt zawiera bardzo szeroki aminogram, a dziêki pokanej porcji potrafi dostarczyæ organizmowi wszystkich niezbêdnych podczas wysi³ku sk³adników.

W jednej dawce Amino Rush znajdziemy a¿ 5g BCAA, 2 g beta alaniny, 2 g l-cytruliny oraz 2 g l-glutaminy, wsparte tauryn¹, AAKG, betain¹, l-lizyn¹, l-ornityn¹, l-histydyn¹, a tak¿e witaminami C i B6, kwasem alfaliponowym i piperyn¹.

Zafunduj swojemu organizmowi regeneracjê na najwy¿szym poziomie oraz maksymaln¹ wydajnoæ podczas wysi³ku, stawiaj¹c na jedn¹ z najbardziej zaawansowanych formu³ na rynku suplementów.

Produkt nie zawiera zbêdnych domieszek i wêglowodanów, co sprawia go jeszcze bardziej po¿¹danym dla Twojego organizmu.

Dziêki swojej unikatowej formie instant, przygotowanie i spo¿ywanie tego produktu sprawi Ci dodatkow¹ radoæ, a przepyszne, odpowiednio dobrane aromaty zapewni¹ 100%-w¹ satysfakcjê z dokonanego zakupu.

Amino Rush to suplement diety w proszku, przeznaczony zarówno dla profesjonalnych sportowców jak i osób amatorsko uprawiaj¹cych sport, uzupe³niaj¹cy ich dietê w aminokwasy, witaminy, piperynê oraz kwas alfaliponowy.

Witamina C wspomaga tworzenie kolagenu oraz wp³ywa pozytywnie na funkcjonowanie uk³adu nerwowego.

Witamina B6 pozytywnie wp³ywa na metabolizm bia³ek i glikogenu, wspomaga funkcjonowanie uk³adu nerwowego, bierze udzia³ w prawid³owej syntezie cysteiny, zmniejsza zmêczenie.

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.