Real Pharm AAKG 1250mg 150 caps

74,52 zł

.REAL PHARM AAKG

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Real Pharm AAKG 1250mg 150 caps Zobacz większe

Więcej informacji

AAKG Real Pharm 150 caps to najwy¿szej jakoci forma Alfa Ketoglutarenu L-Argininy, skondensowana w ³atwych do po³kniêcia tabletkach o wysokim stê¿eniu 1250mg !!!

Produkt jest zaawansowan¹ form¹ aminokwasu argininy, zapewniaj¹c efektywny przep³yw krwi do miêni, który powoduje w³aciwe ich ukrwienie (tworz¹c uczucie tzw. pompy miêniowej), przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzyma³oci i si³y, przez co zaleca siê stosowanie preparatu przed wysi³kiem.

Dodatkowo jednak stosowanie produktu po wysi³ku wspomaga transport sk³adników od¿ywczych do miêni, przyspieszaj¹c jego regeneracjê i pomagaj¹c w kszta³towaniu wymarzonej sylwetki.

Alfa Ketoglutarenu L-Argniny (AAKG) jest sk³adnikiem pokarmowym maj¹cym bezporedni wp³yw w organizmie na kszta³towanie zwi¹zków wp³ywaj¹cych na budowanie masy miêniowej. Zwi¹zki te szerzej znane jako tlenek azotu i agmatyna znajduj¹ coraz wiêksze uznanie w oczach zarówno profesjonalnych sportowców, jak i osób uprawiaj¹cych sport amatorsko. Dodatkowo mo¿e dzia³aæ energetycznie i poprawiaæ sprawnoæ seksualn¹.

Produkt idealny do stosowania pojedynczo, jak i do ³¹czenia z innymi produktami np. monohydratem kreatyny, czy HMB.

Suplement diety AAKG marki Real Pharm przeznaczony jest do stosowania w celu uzyskania maksymalnego efekty tzw. pompy miêniowej i usprawnienia kr¹¿enia krwi w obrêbie wszystkich narz¹dów i tkanek.


Stosowanie AAKG polecane jest w szczególnoci dla zawodników wszystkich dyscyplin sportowych oraz wszystkich trenuj¹cych jedynie w celach rekreacyjnych w okresie budowania masy miêniowej.
AAKG przypiesza regeneracjê powysi³kow¹ oraz wp³ywa a poprawê tempa przyrostów suchej masy miêniowej. Preparat uzupe³nia codzienn¹ dietê w wykazuj¹c¹ dzia³anie anaboliczne oraz antykataboliczne L-argininê.
Przed zastosowaniem preparatu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z zaleceniami odnonie do dawkowania i przeciwwskazañ zwi¹zanych z przyjmowaniem suplementu.

AAKG Real Pharm 150 caps to najwy¿szej jakoci forma Alfa Ketoglutarenu L-Argininy, skondensowana w ³atwych do po³kniêcia tabletkach o wysokim stê¿eniu 1250mg !!!

Produkt jest zaawansowan¹ form¹ aminokwasu argininy, zapewniaj¹c efektywny przep³yw krwi do miêni, który powoduje w³aciwe ich ukrwienie (tworz¹c uczucie tzw. pompy miêniowej), przy jednoczesnej maksymalizacji wytrzyma³oci i si³y, przez co zaleca siê stosowanie preparatu przed wysi³kiem.

Dodatkowo jednak stosowanie produktu po wysi³ku wspomaga transport sk³adników od¿ywczych do miêni, przyspieszaj¹c jego regeneracjê i pomagaj¹c w kszta³towaniu wymarzonej sylwetki.

Alfa Ketoglutarenu L-Argniny (AAKG) jest sk³adnikiem pokarmowym maj¹cym bezporedni wp³yw w organizmie na kszta³towanie zwi¹zków wp³ywaj¹cych na budowanie masy miêniowej. Zwi¹zki te szerzej znane jako tlenek azotu i agmatyna znajduj¹ coraz wiêksze uznanie w oczach zarówno profesjonalnych sportowców, jak i osób uprawiaj¹cych sport amatorsko. Dodatkowo mo¿e dzia³aæ energetycznie i poprawiaæ sprawnoæ seksualn¹.

Produkt idealny do stosowania pojedynczo, jak i do ³¹czenia z innymi produktami np. monohydratem kreatyny, czy HMB.

Suplement diety AAKG marki Real Pharm przeznaczony jest do stosowania w celu uzyskania maksymalnego efekty tzw. pompy miêniowej i usprawnienia kr¹¿enia krwi w obrêbie wszystkich narz¹dów i tkanek.


Stosowanie AAKG polecane jest w szczególnoci dla zawodników wszystkich dyscyplin sportowych oraz wszystkich trenuj¹cych jedynie w celach rekreacyjnych w okresie budowania masy miêniowej.
AAKG przypiesza regeneracjê powysi³kow¹ oraz wp³ywa a poprawê tempa przyrostów suchej masy miêniowej. Preparat uzupe³nia codzienn¹ dietê w wykazuj¹c¹ dzia³anie anaboliczne oraz antykataboliczne L-argininê.
Przed zastosowaniem preparatu nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z zaleceniami odnonie do dawkowania i przeciwwskazañ zwi¹zanych z przyjmowaniem suplementu.