Real Pharm Citruline 200g

59,40 zł

REAL PHARM CIT3

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

Real Pharm Citruline 200g Zobacz większe

Więcej informacji

Szukasz naturalnego sposobu na poprawê przep³ywu krwi w obrêbie wszystkich narz¹dów i tkanek?

Chcesz cieszyæ siê mo¿liwoci¹ lepszego wykorzystania ka¿dego treningu i doskona³¹ sprawnoci¹ fizyczn¹? Suplement diety Cytrulline pozwoli Ci usprawniæ funkcjonowanie organizmu i zapewni optymalne dotlenienie miêni w czasie æwiczeñ!*

Cytrulline to najwy¿szej jakoci preparat w formie proszku, dedykowany wszystkim aktywnym fizycznie m.in. zawodowym sportowcom. Suplement pozwala uzupe³niæ codzienn¹ dietê w wysokiej jakoci jab³czan cytruliny, którego organizm ludzki nie jest w stanie sam wytworzyæ.

Dziêki swojemu dzia³aniu obecna w preparacie cytrulina pozwala* m.in.:

    Szybciej budowaæ masê miêniow¹
    Zwiêkszyæ przep³yw krwi przez naczynia krwionone
    Zapewniæ maksymalne natlenienie miêni
    Dostarczyæ do tkanek i narz¹dów wiêksz¹ iloæ sk³adników od¿ywczych z po¿ywienia
    Zapobiegaæ zakwasom
    Redukowaæ zmêczenie fizyczne i psychiczne
    Zwiêkszyæ produkcjê ATP
    Podnieæ poziom tlenku azotu
    Uzyskaæ satysfakcjonuj¹cy efekt pompy miêniowej
    Zwiêkszyæ iloæ kluczowych metabolitów w organizmie

Zastosowanie jab³czanu cytruliny gwarantuje szybkie i efektywne wykorzystanie potencja³u, tak wa¿nego dla zdrowia i formy ka¿dego sportowca aminokwasu, jakim jest cytrulina. Lepiej ukrwione, od¿ywione i dotlenione miênie pozwol¹ Ci osi¹gn¹æ ka¿dy cel treningowy i przeprowadzaæ coraz bardziej intensywne i d³u¿sze treningi!

Cytrulline to Twoja szansa na szybsze osi¹gniêcie wyznaczonych celów! Postaw na jakoæ i sprawdzone dzia³anie najlepszych na rynku suplementów, które oprócz doskona³ych efektów dzia³ania gwarantuj¹ Ci tak¿e zadowolenie podczas stosowania.*

Je¿eli chcesz wp³yn¹æ na ogólne funkcjonowanie obci¹¿onego treningami organizmu, marzysz o zbudowaniu idealnej muskulatury oraz chcesz zadbaæ o zapewnienie swoim miêniom optymalnych warunków do efektywnej pracy, to Cytrulline spe³ni wszystkie Twoje oczekiwania!*

Sprawd i przekonaj siê, ¿e jakoæ stosowanych przez Ciebie suplementów ma kluczowe znaczenie i pozwala znacznie przypieszyæ efekty treningowe oraz zwiêkszyæ przyswajanie przez organizm zawartych w nich aktywnych zwi¹zków!

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.

Sk³adniki:jab³czancytruliny, kwas - kwas cytrynowy, aromaty, substancje s³odz¹ce - sukraloza, acesulfam K, substancja przeciwzbrylaj¹ca - dwutlenek krzemu, regulator kwasowoci - fosforan wapnia, barwniki ( dla smaku Lemon Orange- beta karoten, dla smaku Exotic - koncentrat soku buraczanego, beta karoten, dla smaku Raspberry-Strawberry - koncentrat soku buraczanego, dla smaku Forestfruit indygotyna).

 

Sk³adniki aktywne

3 g

cytrulina

2,66 g

Sposób u¿ycia: spo¿yæ raz dziennie 3g produktu (1 miarkê) wymieszane z 130 ml wody. Nie przekraczaæ maksymalnej iloci 1 porcji (3 g) do spo¿ycia dziennie.Miarka za³¹czona do opakowania.

Szukasz naturalnego sposobu na poprawê przep³ywu krwi w obrêbie wszystkich narz¹dów i tkanek?

Chcesz cieszyæ siê mo¿liwoci¹ lepszego wykorzystania ka¿dego treningu i doskona³¹ sprawnoci¹ fizyczn¹? Suplement diety Cytrulline pozwoli Ci usprawniæ funkcjonowanie organizmu i zapewni optymalne dotlenienie miêni w czasie æwiczeñ!*

Cytrulline to najwy¿szej jakoci preparat w formie proszku, dedykowany wszystkim aktywnym fizycznie m.in. zawodowym sportowcom. Suplement pozwala uzupe³niæ codzienn¹ dietê w wysokiej jakoci jab³czan cytruliny, którego organizm ludzki nie jest w stanie sam wytworzyæ.

Dziêki swojemu dzia³aniu obecna w preparacie cytrulina pozwala* m.in.:

    Szybciej budowaæ masê miêniow¹
    Zwiêkszyæ przep³yw krwi przez naczynia krwionone
    Zapewniæ maksymalne natlenienie miêni
    Dostarczyæ do tkanek i narz¹dów wiêksz¹ iloæ sk³adników od¿ywczych z po¿ywienia
    Zapobiegaæ zakwasom
    Redukowaæ zmêczenie fizyczne i psychiczne
    Zwiêkszyæ produkcjê ATP
    Podnieæ poziom tlenku azotu
    Uzyskaæ satysfakcjonuj¹cy efekt pompy miêniowej
    Zwiêkszyæ iloæ kluczowych metabolitów w organizmie

Zastosowanie jab³czanu cytruliny gwarantuje szybkie i efektywne wykorzystanie potencja³u, tak wa¿nego dla zdrowia i formy ka¿dego sportowca aminokwasu, jakim jest cytrulina. Lepiej ukrwione, od¿ywione i dotlenione miênie pozwol¹ Ci osi¹gn¹æ ka¿dy cel treningowy i przeprowadzaæ coraz bardziej intensywne i d³u¿sze treningi!

Cytrulline to Twoja szansa na szybsze osi¹gniêcie wyznaczonych celów! Postaw na jakoæ i sprawdzone dzia³anie najlepszych na rynku suplementów, które oprócz doskona³ych efektów dzia³ania gwarantuj¹ Ci tak¿e zadowolenie podczas stosowania.*

Je¿eli chcesz wp³yn¹æ na ogólne funkcjonowanie obci¹¿onego treningami organizmu, marzysz o zbudowaniu idealnej muskulatury oraz chcesz zadbaæ o zapewnienie swoim miêniom optymalnych warunków do efektywnej pracy, to Cytrulline spe³ni wszystkie Twoje oczekiwania!*

Sprawd i przekonaj siê, ¿e jakoæ stosowanych przez Ciebie suplementów ma kluczowe znaczenie i pozwala znacznie przypieszyæ efekty treningowe oraz zwiêkszyæ przyswajanie przez organizm zawartych w nich aktywnych zwi¹zków!

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.

Sk³adniki:jab³czancytruliny, kwas - kwas cytrynowy, aromaty, substancje s³odz¹ce - sukraloza, acesulfam K, substancja przeciwzbrylaj¹ca - dwutlenek krzemu, regulator kwasowoci - fosforan wapnia, barwniki ( dla smaku Lemon Orange- beta karoten, dla smaku Exotic - koncentrat soku buraczanego, beta karoten, dla smaku Raspberry-Strawberry - koncentrat soku buraczanego, dla smaku Forestfruit indygotyna).

 

Sk³adniki aktywne

3 g

cytrulina

2,66 g

Sposób u¿ycia: spo¿yæ raz dziennie 3g produktu (1 miarkê) wymieszane z 130 ml wody. Nie przekraczaæ maksymalnej iloci 1 porcji (3 g) do spo¿ycia dziennie.Miarka za³¹czona do opakowania.