Real Pharm Beef Amino 300 tabs

74,52 zł

REAL PHARM BEEFA

Nowy produkt

255 Przedmioty

Real Pharm Beef Amino 300 tabs Zobacz większe

Więcej informacji

Beef Amino Real Pharm to suplement diety w tabletkach, zawieraj¹cy najwy¿szej jakoci hydrolizat bia³ek wo³owych, któr¹ zawdziêcza maksymalnej koncentracji surowca, pozbawionego t³uszczów, cholesterolu i wêglowodanów.

Udowodniono naukowo, i¿ dieta oparta na bia³kach wo³owych skuteczniej oddzia³uje na procesy przyrostu czystej masy miêniowej, ani¿eli podczas przyjmowania standardowych bia³ek serwatkowych. Produkt dostarcza organizmowi buduj¹cej mocy bia³ek, zawieraj¹cych wy¿szy poziom aminokwasowy ni¿ jakakolwiek inna frakcja proteinowa.

Oprócz funkcji anabolicznych, spe³nia równie¿ rolê wietnego antykatabolika, chroni¹c nasze miênie przed rozpadem po intensywnym treningu, a samo bia³ko wo³owe zawarte w produkcie zapewnia powstawanie kolagenu, odpowiadaj¹cego nie tylko za wzmocnienie tkanki miêniowej, ale równie¿ wszystkich organów wewnêtrznych, ciêgien, a nawet w³osów i skóry.*

Beef Amino firmy Real Pharm polecany jest osobom podejmuj¹cym trening si³owy, wytrzyma³ociowy, a tak¿e trenuj¹cym sporty dru¿ynowe. Produkt jest te¿ wietnym uzupe³nieniem diety dla osób chc¹cych zadbaæ o wysok¹ kondycjê swoich w³osów, skóry, czy koci.*

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.

Beef Amino Real Pharm to suplement diety w tabletkach, zawieraj¹cy najwy¿szej jakoci hydrolizat bia³ek wo³owych, któr¹ zawdziêcza maksymalnej koncentracji surowca, pozbawionego t³uszczów, cholesterolu i wêglowodanów.

Udowodniono naukowo, i¿ dieta oparta na bia³kach wo³owych skuteczniej oddzia³uje na procesy przyrostu czystej masy miêniowej, ani¿eli podczas przyjmowania standardowych bia³ek serwatkowych. Produkt dostarcza organizmowi buduj¹cej mocy bia³ek, zawieraj¹cych wy¿szy poziom aminokwasowy ni¿ jakakolwiek inna frakcja proteinowa.

Oprócz funkcji anabolicznych, spe³nia równie¿ rolê wietnego antykatabolika, chroni¹c nasze miênie przed rozpadem po intensywnym treningu, a samo bia³ko wo³owe zawarte w produkcie zapewnia powstawanie kolagenu, odpowiadaj¹cego nie tylko za wzmocnienie tkanki miêniowej, ale równie¿ wszystkich organów wewnêtrznych, ciêgien, a nawet w³osów i skóry.*

Beef Amino firmy Real Pharm polecany jest osobom podejmuj¹cym trening si³owy, wytrzyma³ociowy, a tak¿e trenuj¹cym sporty dru¿ynowe. Produkt jest te¿ wietnym uzupe³nieniem diety dla osób chc¹cych zadbaæ o wysok¹ kondycjê swoich w³osów, skóry, czy koci.*

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.