Muscle Care Glu-V5 400 g

48,60 zł brutto

41,31 zł

MUSCLE CARE GLV5

Nowy produkt

Co zyskasz stosuj¹c Glu-V5*:
- silny efekt anaboliczny i kataboliczny
- wzmocnienie wytrzyma³oci podczas treningu
- zwalczenie uczucia zmêczenia
- utrzymanie prawid³owego poziomu aminokwasów w organizmie

Więcej szczegółów

459 Przedmioty

Obniżka! Muscle Care Glu-V5 400 g Zobacz większe

Więcej informacji

Glu-V5 to najczystsza postaæ L-glutaminy w proszku bez dodatków smakowych. Aminokwas ten chroni miênie przed nadmiernymi zniszczeniami podczas d³ugotrwa³ych sesji treningowych i znacznie skraca proces ich regeneracji bezporednio po treningu. Glutamina stosowana regularnie utrzymuje cia³o sportowca w stanie anabolicznym.

Co zyskasz stosuj¹c Glu-V5*:
- silny efekt anaboliczny i kataboliczny
- wzmocnienie wytrzyma³oci podczas treningu
- zwalczenie uczucia zmêczenia
- utrzymanie prawid³owego poziomu aminokwasów w organizmie

Glu v5 Muscle Care to suplement przeznaczony dla ka¿dego sportowca zarówno zawodowo, jak i amatorsko uprawiaj¹cego ró¿ne dyscypliny sportowe. Preparat oprócz najwy¿szej jakoci L-glutaminy dostarcza tak¿e do organizmu taurynê, która pozwala zyskaæ bycz¹ si³ê oraz podobnie, jak L-glutamina pe³ni w organizmie szereg wa¿nych funkcji. Glu v5 ma postaæ gotowego do rozpuszczenia w wodzie proszku, co znacznie u³atwia jej stosowanie.

 
Dlaczego warto uzupe³niæ codzienn¹ dietê suplementacj¹ L-glutaminy i tauryny?
 
Obydwa aminokwasy nale¿¹ do grupy aminokwasów endogennych (DAA) i s¹ szczególnie wa¿ne dla organizmu ka¿dego sportowca oraz osób stawiaj¹cych na aktywny tryb ¿ycia. Zarówno niedobory L-glutaminy, jak i tauryny czêsto skutkuj¹ zahamowaniem postêpów treningu oraz uniemo¿liwiaj¹ harmonijny rozwój sylwetki.

L-glutamina odpowiada m.in. za w³aciwy przebieg syntezy bia³ek, reguluje gospodarkê azotow¹ organizmu, a tak¿e wykazuje silne dzia³anie antykataboliczne, które prowadzi do efektywnego ograniczenia procesów rozpadu miêni oraz przypiesza produkcjê traconego w czasie wysi³ku fizycznego glikogenu, a tak¿e hamuje wydzielanie powoduj¹cego degradacjê miêni kwasu mlekowego.

Stosuj¹c L-glutaminê zyskasz równie¿ zapasowe ród³o energii, gdy¿ aminokwas ten wykazuje niezwyk³¹ zdolnoæ konwertowania do formy glukozy, która jest podstawowym paliwem napêdowym ludzkiego organizmu
 
Ponadto glutamina bierze udzia³ we wszystkich procesach zwi¹zanych z syntez¹ oraz resyntez¹ aminokwasów, redukuje uczucie zmêczenia, a tak¿e efektywnie wp³ywa na wzrost wytrzyma³oci, dziêki czemu mo¿liwe jest osi¹ganie jeszcze lepszych efektów treningowych.
 
Nie mniej wa¿n¹ rolê w organizmie ka¿dego cz³owieka nie tylko sportowców odgrywa tauryna. Aminokwas ten wspiera m.in. procesy absorpcji witamin rozpuszczalnych w t³uszczach, jest niezbêdny do produkcji kluczowych dla zdrowia aminokwasów, a tak¿e zapewnia stabilizacjê b³on komórkowych oraz zmniejsza cinienie krwi.
 
Tauryna wp³ywa tak¿e na nasz¹ wydolnoæ fizyczn¹, jest g³ównym transporterem kreatyny i zapewnia lepsze wykorzystanie tego zwi¹zku przez organizm, wspieraj¹c jednoczenie procesy regeneracji po ciê¿kim wysi³ku.
 
W przypadku sportowców i amatorów aktywnego trybu ¿ycia zapotrzebowanie organizmu na glutaminê oraz taurynê gwa³townie wzrasta, dlatego suplementacja tych aminokwasów jest jedynym sposobem na zapewnienie ich odpowiedniej poda¿y, która warunkuje prawid³owe funkcjonowanie nara¿onego na ekstremalny wysi³ek organizmu.

Liczne korzyci wynikaj¹ce ze stosowania L-glutaminy oraz tauryny to nie tylko gwarancja szybszych przyrostów miêni, ale tak¿e ich ochrony przed szkodliwym katabolizmem. Stosuj¹c L-glutaminê maksymalnie przypieszysz tempo procesów regeneracji potreningowej, zauwa¿ysz efektywny przyrost masy miêniowej, a tak¿e, co jest szczególnie wa¿ne w przypadku mê¿czyzn, odczujesz dodatkowe skutki suplementacji w postaci zaskakuj¹co szybkiego zwiêkszenia potencji!

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.
Glu-V5 to najczystsza postaæ L-glutaminy w proszku bez dodatków smakowych. Aminokwas ten chroni miênie przed nadmiernymi zniszczeniami podczas d³ugotrwa³ych sesji treningowych i znacznie skraca proces ich regeneracji bezporednio po treningu. Glutamina stosowana regularnie utrzymuje cia³o sportowca w stanie anabolicznym.

Co zyskasz stosuj¹c Glu-V5*:
- silny efekt anaboliczny i kataboliczny
- wzmocnienie wytrzyma³oci podczas treningu
- zwalczenie uczucia zmêczenia
- utrzymanie prawid³owego poziomu aminokwasów w organizmie

Glu v5 Muscle Care to suplement przeznaczony dla ka¿dego sportowca zarówno zawodowo, jak i amatorsko uprawiaj¹cego ró¿ne dyscypliny sportowe. Preparat oprócz najwy¿szej jakoci L-glutaminy dostarcza tak¿e do organizmu taurynê, która pozwala zyskaæ bycz¹ si³ê oraz podobnie, jak L-glutamina pe³ni w organizmie szereg wa¿nych funkcji. Glu v5 ma postaæ gotowego do rozpuszczenia w wodzie proszku, co znacznie u³atwia jej stosowanie.

 
Dlaczego warto uzupe³niæ codzienn¹ dietê suplementacj¹ L-glutaminy i tauryny?
 
Obydwa aminokwasy nale¿¹ do grupy aminokwasów endogennych (DAA) i s¹ szczególnie wa¿ne dla organizmu ka¿dego sportowca oraz osób stawiaj¹cych na aktywny tryb ¿ycia. Zarówno niedobory L-glutaminy, jak i tauryny czêsto skutkuj¹ zahamowaniem postêpów treningu oraz uniemo¿liwiaj¹ harmonijny rozwój sylwetki.

L-glutamina odpowiada m.in. za w³aciwy przebieg syntezy bia³ek, reguluje gospodarkê azotow¹ organizmu, a tak¿e wykazuje silne dzia³anie antykataboliczne, które prowadzi do efektywnego ograniczenia procesów rozpadu miêni oraz przypiesza produkcjê traconego w czasie wysi³ku fizycznego glikogenu, a tak¿e hamuje wydzielanie powoduj¹cego degradacjê miêni kwasu mlekowego.

Stosuj¹c L-glutaminê zyskasz równie¿ zapasowe ród³o energii, gdy¿ aminokwas ten wykazuje niezwyk³¹ zdolnoæ konwertowania do formy glukozy, która jest podstawowym paliwem napêdowym ludzkiego organizmu
 
Ponadto glutamina bierze udzia³ we wszystkich procesach zwi¹zanych z syntez¹ oraz resyntez¹ aminokwasów, redukuje uczucie zmêczenia, a tak¿e efektywnie wp³ywa na wzrost wytrzyma³oci, dziêki czemu mo¿liwe jest osi¹ganie jeszcze lepszych efektów treningowych.
 
Nie mniej wa¿n¹ rolê w organizmie ka¿dego cz³owieka nie tylko sportowców odgrywa tauryna. Aminokwas ten wspiera m.in. procesy absorpcji witamin rozpuszczalnych w t³uszczach, jest niezbêdny do produkcji kluczowych dla zdrowia aminokwasów, a tak¿e zapewnia stabilizacjê b³on komórkowych oraz zmniejsza cinienie krwi.
 
Tauryna wp³ywa tak¿e na nasz¹ wydolnoæ fizyczn¹, jest g³ównym transporterem kreatyny i zapewnia lepsze wykorzystanie tego zwi¹zku przez organizm, wspieraj¹c jednoczenie procesy regeneracji po ciê¿kim wysi³ku.
 
W przypadku sportowców i amatorów aktywnego trybu ¿ycia zapotrzebowanie organizmu na glutaminê oraz taurynê gwa³townie wzrasta, dlatego suplementacja tych aminokwasów jest jedynym sposobem na zapewnienie ich odpowiedniej poda¿y, która warunkuje prawid³owe funkcjonowanie nara¿onego na ekstremalny wysi³ek organizmu.

Liczne korzyci wynikaj¹ce ze stosowania L-glutaminy oraz tauryny to nie tylko gwarancja szybszych przyrostów miêni, ale tak¿e ich ochrony przed szkodliwym katabolizmem. Stosuj¹c L-glutaminê maksymalnie przypieszysz tempo procesów regeneracji potreningowej, zauwa¿ysz efektywny przyrost masy miêniowej, a tak¿e, co jest szczególnie wa¿ne w przypadku mê¿czyzn, odczujesz dodatkowe skutki suplementacji w postaci zaskakuj¹co szybkiego zwiêkszenia potencji!

*Efekty zale¿¹ od indywidualnych predyspozycji.